Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Katalog informacij javnega značaja sprejema: ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD
Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Katalog informacij javnega značaja je sprejel:
Direktor: Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.
Datum objave: 22.01.2013
Datum zadnje spremembe: 04.03.2021
Naziv organa: Zdravstveni dom Dravograd
Skrajšano ime: ZD Dravograd
Sedež: Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon: (02) 8723 400
Faks: (02) 8723 403
E-pošta: info@zd-dravograd.si
Ustanovitelj: Občina Dravograd
Direktor: Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.
Telefon: (02) 8723 423
E-pošta: jozef.studencnik@zd-dravograd.si
Pomočnica direktorja: Franja Hribernik, dipl.m.s.
Telefon: (02) 8723 426
E-pošta: franja.hribernik@zd-dravograd.si
Matična štev.: 5054885 000
ID štev. za DDV: SI59189487
Transakcijski račun: 01225-6030920020 UJP Slovenska Bistrica
Katalog dostopen: – na spletnem naslovu www.zd-dravograd.si
– v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure
Podatki o objavi: – prva objava januar 2013
– zadnja sprememba marec 2021
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
–  ORGANIGRAM ZD Dravograd _1_

Zdravstveni dom Dravograd deluje kot samostojen javni zavod in izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni za občane občine Dravograd. Delujemo v skladu z obstoječo zdravstveno zakonodajo ( Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)) in drugih predpisov ki urejajo področje osnovnega zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Dravograd ima dve dislocirani ambulanti in sicer šolsko zobno ambulanto na Osnovni šoli Dravograd in v domu Sveta Ema v Šentjanžu pri Dravogradu.

Izvajamo:
• preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
• nujno medicinsko pomoč
• splošno medicino
• zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
• patronažno varstvo, ki vključuje nego na domu,
• pediatrija – dispanzer za otroke in šolarje
• laboratorijsko in drugo diagnostiko,
• preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolsko mladino,
• specialistično delo;
• psihološka dejavnost (za šolske in predšolske otroke),
• izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na področju
bolezni srca in ožilja,
• specialistično otroško preventivno zobozdravstvo

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
Enota: Splošna zdravstvena dejavnost
Vodja: Veljko Ignjatović, dr.med.spec. dru. med.
Telefon: (02) 8723 431
E-pošta: veljko.ignjatovic@zd-dravograd.si
Enota: Zobozdravstvo
Vodja: Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med.,spec. otr. in
prev. zob.
Telefon: (02) 8723 405
E-pošta: pedontologija@gmail.com
2.b Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij
Direktor: Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.
Naslov: Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon: (02) 8723 423
E-pošta: jozef.studencnik@zd-dravograd.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti
Področje delovanja organa urejajo:
državni predpisi
področna zakonodaja
predpisi EU
evropska zakonodaja
2.d Seznam predlogov predpisov
Povezava na portale lokalnih skupnosti:
Občina DravogradPovezava na državne registre predpisov:
Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RSPovezava na EU portal:
Predlogi predpisov na portalu Evropske unije
2.e Seznam strateških programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Odlok o ustanovitvi zavoda
Statut zavoda – ZD Dravograd
Finančni načrt ZD Dravograd – 2020
– Finančni načrt ZD Dravograd – 2019
Letno poročilo 2020
– Letno poročilo 2019
– Letno poročilo 2018
– Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2016
Finančni načrt za leto 2015 – ZD Dravograd
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
– Postopek o odločanju o zahtevi za dostop informacij javnega značaja
Postopki na podlagi ZOP-1-UPB1
Odločanje o pritožbi posameznika po zakonu o pacientovih pravicah
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organi upravlja
– Osnovna medicinska dokumentacija,
Čakalne dobe,
– Evidenca zaposlenih – omejen dostop.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
– Spletne strani Zdravstvenega doma Dravograd –
javni dostop na internetni povezavi: www.zd-dravograd.si
– Zdravstveni informacijski sistem; spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje storitev -zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Dostop do teh zbirk podatkov imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
– Poslovni informacijski sistem; namenjen za finančno-računovodsko poslovanje zdravstvenega doma z evidencami osnovnih sredstev in upravljanja s kadri in dokumenti.
– Laboratorijski informacijski sistem; spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.Iz vseh teh seznamov se lahko pridobijo podatki na podlagi pisnih zahtevkov, ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
– Ordinacijski čas zdravnikov,  www.zd-dravograd.si
Pritožbeni postopek
Javna naročila
3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga
določajo:-  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značajaDostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda www.zd-dravograd.si . Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali, preko telefona, po pošti ali po elektrosnki poti. Ta dostop do informacij na podlagi posebne zahteve izvedemo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 5.a in /ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in seveda, če to informacijo dejansko posedujemo. Zahtevo lahko podaste ustno ali pisno na naš zavod.
–  Stroškovnik iz  17. člena  te uredbe: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značajaZa posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunavajo materialni stroški posredovanja v skladu s cenikom oz. enotnim stroškovnikom iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
– seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja: zdravnikovginekologovzobozdravnikov
– ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev; SA-1SA-2, SA-3Zob- mladina,  PedontologijaZob-otroci in mladinaZob- odrasliPsihologijaPreventiva, pediatrijaginekologijaLogopedijaPatronažaLaboratorijReferenčne ambulante,
čakalne dobe
Dravograd, 04.03.2021 Direktor ZD Dravograd:
Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.

Prenesi datoteke:
Katalog informacij javnega značaja
Finančni načrt za leto 2015 – ZD Dravograd
Statut zavoda – ZD Dravograd
Letno poročilo 2016