Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Katalog informacij javnega značaja sprejema: ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD
Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Katalog informacij javnega značaja je sprejel:
Direktor: Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.
Datum objave: 22.01.2013
Datum zadnje spremembe: 23.05.2017
Naziv organa: Zdravstveni dom Dravograd
Skrajšano ime: ZD Dravograd
Sedež: Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon: (02) 8723 400
Faks: (02) 8723 403
E-pošta: info@zd-dravograd.si
Ustanovitelj: Občina Dravograd
Direktor: Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.
Telefon: (02) 8723 423
E-pošta: jozef.studencnik@zd-dravograd.si
Pomočnica direktorja: Franja Hribernik, dipl.m.s.
Telefon: (02) 8723 426
E-pošta: franja.hribernik@zd-dravograd.si
Matična štev.: 5054885 000
ID štev. za DDV: SI59189487
Transakcijski račun: 01225-6030920020 UJP Slovenska Bistrica
Katalog dostopen: – na spletnem naslovu www.zd-dravograd.si
– v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure
Podatki o objavi: – prva objava januar 2013
– zadnja sprememba maj 2017
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
– Organigram ZD Dravograd
Zdravstveni dom Dravograd deluje kot samostojen javni zavod in izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni za občane občine Dravograd. Delujemo v skladu z obstoječo zdravstveno zakonodajo in drugimi predpisi, ki urejajo področje osnovnega zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Dravograd nima dislociranih ambulant, razen šolske zobne ambulante na Osnovni šoli Dravograd.Izvajamo:
• preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
• nujno medicinsko pomoč
• splošno medicino
• zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
• patronažno varstvo, ki vključuje nego na domu,
• preventivo predšolskih in šolskih otrok
• laboratorijsko in drugo diagnostiko,
• preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolsko mladino,
• specialistično delo
• rentgensko diagnostiko,
• psihološka dejavnost (za šolske in predšolske otroke),
• izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na področju
bolezni srca in ožilja,
• specialistično otroško preventivno zobozdravstvo
SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
Enota: Splošna zdravstvena dejavnost
Vodja: Veljko Ignjatović, dr.med.spec. dru. med.
Telefon: (02) 8723 431
E-pošta: veljko.ignjatovic@zd-dravograd.si
Enota: Zobozdravstvo
Vodja: Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med.,spec. otr. in
prev. zob.
Telefon: (02) 8723 405
E-pošta: pedontologija@gmail.com
2.b Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij
Direktor: Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.
Naslov: Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon: (02) 8723 423
E-pošta: jozef.studencnik@zd-dravograd.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti
Področje delovanja organa urejajo:
– državni predpisi
– področna zakonodaja
– predpisi EU
– evropska zakonodaja
2.d Seznam predlogov predpisov
Povezava na portale lokalnih skupnosti:
Občina DravogradPovezava na državne registre predpisov:
– Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
– Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RSPovezava na EU portal:
– Predlogi predpisov na portalu Evropske unije
2.e Seznam strateških programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Odlok o ustanovitvi zavoda
Statut zavoda – ZD Dravograd
– Letno poročilo 2018
– Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2016
Finančni načrt za leto 2015 – ZD Dravograd
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
– Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja,
– Postopki na podlagi ZVOP-1,
– Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organi upravlja
– Osnovna medicinska dokumentacija,
Čakalne dobe,
– Evidenca zaposlenih – omejen dostop.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
– Spletne strani Zdravstvenega doma Dravograd –
javni dostop na internetni povezavi: www.zd-dravograd.si
– Zdravstveni informacijski sistem,
– Poslovni informacijski sistem,
– Laboratorijski informacijski sistem.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
– Ordinacijski čas zdravnikov
Pritožbeni postopek
– Javna naročila
3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga
določajo:- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
– Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja
4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
– seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s
pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
– ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
– čakalne dobe.
Dravograd, 23.05.2017 Direktor ZD Dravograd:
Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž., spec.manag.

Prenesi datoteke:
Katalog informacij javnega značaja
Finančni načrt za leto 2015 – ZD Dravograd
Statut zavoda – ZD Dravograd
Letno poročilo 2016