Aktualne novice

Družinska medicina pridobila še enega specialista

Včeraj 5.12. 2017 je uspešno opravil specialistični izpit g. Veljko Ignjatović in pridobil naziv dr. med. spec. družinske medicine.

Iskrene čestitke izrekam v imenu ZD Dravograd, v imenu ustanovitelja in v svojem imenu kot direktor ZD Dravograd.

Dravograjčani smo s tem pridobili dodatno možnost izbire svojega osebnega zdravnika, saj je njegova zaposlitev od včeraj dalje za nedoločen čas  – izkoristimo to danost in opredelimo se zanj!  

Prilagam še pred časom podano obvestilo

V decembru lanskega leta smo pridobili novo delovno moč v družinski medicini
z zaposlitvijo za nedoločen čas ga. Katje Lipovnik dr.med.spec.
Zdravnica, ki je specialist družinske medicine vas pričakuje, da se pri njej
opredelite in s tem izberete svojega osebnega zdravnika ter zagotovite varnost sebi
in zavodu zagotovite dodatno financiranje (glavarino) od ZZZS.

Možnosti opredelitve imate tudi za izbiro zobozdravnice za odrasle
ge. Maje Gostenčnik Adamič, dr.dent.med.
in še zlasti aktualno za ženske, kjer imate tudi možnost opredelitve za svojega
ginekologa Mariusz Kosi, dr.med.,spec.gin. in por.

Odločite se za nas in naše zdravnike in vsi se bomo potrudili, da vam izpolnimo
pričakovanja za nas vse največji vrednoti in to je zdravje.

Z hitro opredelitvijo boste pomagali tudi nam in s tem bomo nadgrajevali
in izboljševali pogoje zdravljenja.

 

2. javni razpis-počitniško stanovanje v Stinici-Republika Hrvaška

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Zdravstveni dom Dravograd objavlja

  1. javni razpis

za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – počitniško stanovanje v Stinici – Republika Hrvaška

 

  1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, tel. +386/2/87 34 00 ali +386/2/87 34 23, faks +386/2/87 23 403.

  1. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje je počitniško stanovanje v Stinici, Smilje 43/P, naselje Stinica v Republiki Hrvaški. Leto izgradnje 1985. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi, vložek 859 (številka parcele 2333/26 – enonadstropna zgradba v Stinici, solastniški del 1/2), kar v naravi predstavlja: – stanovanje v pritličju zgradbe, površina 25,65 m², ki zajema: kopalnica (3,27 m²), dnevna soba s kuhinjo (20,31 m²) + pokrita terasa. Dodatno je v uporabi še soba (7,62 m²), za katero je potrebno pridobiti legalizacijo(ocenjeni strošek legalizacije znaša zaokroženo približno 2.400 eurov). Skupna uporabna površina ogrevanega dela znaša 31,20 m². Legalizacija je na strani kupca.

Lastnik: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, OIB 56010265755.

Stanovanje se nahaja v lepi okolici počitniško-stanovanjskih vrstnih hiš, v prvi vrsti do morja in je od morja oddaljeno približno 50 m.

3.Prodajni pogoji

a) Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje in je opisana v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 22.950 eurov. Cenitev je skladno z veljavno zakonodajo izvedla pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, vpisana v Register pooblaščenih gradbenih inženirjev R Hrvaške. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec

b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, to je 2.295 eurov, na transakcijski račun Zdravstvenega doma Dravograd, št. IBAN: SI560247 0001 7789 536, SWIFT: BSLJSI2X, sklic na številko 00 27022017. Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo varščino obdržal prodajalec.

4.Pogoji javnega razpisa

Na razpisu lahko sodelujejo vsi, fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine:

– ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine);

– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu;

– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 45 dni;

– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne cene nepremičnine, to je 2.295eurov;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji.

  1. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika

Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v razpisnem roku 15 dni v zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni dom […]

Šola za starše

V torek 11.1.2018 ob 17. uri.
Kontakt: Jasmina Krevh Polaner, diplomirana babica 051-616-628.

Cepljenje proti gripi

V ZD DRAVOGRAD BOMO S CEPLJENJEM ZAČELI  V PONEDELJEK 23.10. 2017.

Najbolj ogroženim skupinam prebivalstva bo prispeval za cepivo ZZZS:

– otrokom s kroničnimi boleznimi in kroničnim bolnikom,

– osebam starejšim od 65 let,

– osebam z izrazito povišano telesno težo (ITM večji ali enak 40) ter

– nosečnicam.

Cena cepljenja za ogrožene skupine prebivalstva je 7 EUR.

Cena cepljenja za druge skupine prebivalstva znaša 14 EUR.

 

Sočasno s cepljenjem proti gripi pa priporočamo tudi cepljenje proti pnevmokoku, ki je še posebej priporočljivo za ljudi, pri katerih je zaradi starosti ali bolezni večje tveganje, da bi zboleli za pljučnico.

Cena cepljenja je 27 EUR.

Cepivo proti pnevmokoku morate POSEBEJ NAROČITI!

ZA CEPLJENJE SE MORATE PREDHODNO NAROČITI PRI SVOJEM OSEBNEM ZDRAVNIKU.

                                                                                ZD DRAVOGRAD

Javni razpis za prodajo apartmaja v Stinici

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Zdravstveni dom Dravograd objavlja

javni razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – počitniško stanovanje v Stinici – Republika Hrvaška

  1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, tel. +386/2/87 34 00 ali +386/2/87 34 23, faks +386/2/87 23 403.

  1. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje je počitniško stanovanje v Stinici, Smilje 43/P, naselje Stinica v Republiki Hrvaški. Leto izgradnje 1985. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi, vložek 859 (številka parcele 2333/26 – enonadstropna zgradba v Stinici, solastniški del 1/2), kar v naravi predstavlja: – stanovanje v pritličju zgradbe, površina 25,65 m², ki zajema: kopalnica (3,27 m²), dnevna soba s kuhinjo (20,31 m²) + pokrita terasa. Dodatno je v uporabi še soba (7,62 m²), za katero je potrebno pridobiti legalizacijo(ocenjeni strošek legalizacije znaša zaokroženo približno 2.400 eurov). Skupna uporabna površina ogrevanega dela znaša 31,20 m². Legalizacija je na strani kupca.

Lastnik: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, OIB 56010265755.

Stanovanje se nahaja v lepi okolici počitniško-stanovanjskih vrstnih hiš, v prvi vrsti do morja in je od morja oddaljeno približno 50 m.

3.Prodajni pogoji

  • Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje in je opisana v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 27.000 eurov. Cenitev je skladno z veljavno zakonodajo izvedla pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, vpisana v Register pooblaščenih gradbenih inženirjev R Hrvaške. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec.
  • b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, to je 2.700 eurov, na transakcijski račun Zdravstvenega doma Dravograd, št. IBAN: SI560247 0001 7789 536, SWIFT: BSLJSI2X, sklic na številko 00 27022017. Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo varščino obdržal prodajalec.
  • Pogoji javnega razpisa

Na razpisu lahko sodelujejo vsi, fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine:

– ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine);

– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu;

– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 45 dni;

– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne cene nepremičnine, to je 2.700eurov;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji.

  1. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika

Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v razpisnem roku 15 dni v zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Dravograd, Trg […]

Rožnati oktober

ROŽNATI OKTOBER V ZDRAVSTVENEM DOMU DRAVOGRAD
 
 
 Z rožnatim plakatom ,  zdravstveno-vzgojnim gradivom in rožnatimi pentljami, ki so na voljo mimoidočim smo se na rožnati okober spomnili tudi v našem zdravstvenem domu.
 
 Koroško društvo za boj proti raku 

Obvestilo obiskovalcem tečaja za bodoče starše

Naslednji tečaj se prične v ponedeljek 6. novembra 2017 ob 17. uri.
Seznanili vas bomo o:
• poteku nosečnosti in o zdravi prehrani nosečnice,
• porodu, lajšanju porodne bolečine in poporodnem obdobju, dojenju ter prehrani doječe mamice,
• skrbi za zdrave zobke in negi ter prehrani dojenčka,
• ogledali si bomo tudi porodno sobo, …
PROSIMO ZA PREDHODNO PRIJAVO pri sestri Tadeji na tel. št. 031 308 169.
Šola poteka v sejni sobi Zdravstvenega doma Dravograd, s pričetkom ob 17.00 uri.

Spremembe delovnega časa dispanzerja za ženske

Spoštovani,
obveščamo vas o spremenjenem delovnem času dispanzerja za ženske.
Na sledeče datume ambulanta dr. Kosija, ne dela, oz. dela skrajšano.

V MESECU AVGUSTU 2017 ne dela:
16. in 30. avgusta 2017.

V SEPTEMBRU 2017 ne dela:
13. in 27. septembra.

V OKTOBRU 2017 ne dela:
11. in 25. oktobra.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo

V decembru lanskega leta smo pridobili novo delovno moč v družinski medicini
z zaposlitvijo za nedoločen čas ga. Katje Lipovnik dr.med.spec.
Zdravnica, ki je specialist družinske medicine vas pričakuje, da se pri njej
opredelite in s tem izberete svojega osebnega zdravnika ter zagotovite varnost sebi
in zavodu zagotovite dodatno financiranje (glavarino) od ZZZS.

Možnosti opredelitve imate tudi za izbiro zobozdravnice za odrasle
ge. Maje Gostenčnik Adamič, dr.dent.med.
in še zlasti aktualno za ženske, kjer imate tudi možnost opredelitve za svojega
ginekologa Mariusz Kosi, dr.med.,spec.gin. in por.

Odločite se za nas in naše zdravnike in vsi se bomo potrudili, da vam izpolnimo
pričakovanja za nas vse največji vrednoti in to je zdravje.

Z hitro opredelitvijo boste pomagali tudi nam in s tem bomo nadgrajevali
in izboljševali pogoje zdravljenja.