Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2.A ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
Katalog informacij javnega značaja sprejema
ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Direktorica:
Marijana Cigala
Datum objave:
22.01.2013
Datum zadnje spremembe:
01.10.2022
Naziv organa:
Zdravstveni dom Dravograd
Skrajšano ime:
ZD Dravograd
Sedež:
Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon:
(02) 8723 400
Faks:
(02) 8723 403
E-pošta:
info@zd-dravograd.si
Ustanovitelj:
Občina Dravograd
Direktorica:
Marijana Cigala, dr. vet. med.
Telefon:
(02) 8723 423
E-pošta:
direktor@zd-dravograd.si
Pomočnica direktorja:
Franja Hribernik, dipl.m.s.
Telefon:
(02) 8723 426
E-pošta:
franja.hribernik@zd-dravograd.si
Matična štev.:
5054885 000
ID štev. za DDV:
59189487
Transakcijski račun:
01225-6030920020 UJP Slovenska Bistrica
Katalog dostopen:
na spletnem naslovu www.zd-dravograd.si, v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure

Zdravstveni dom Dravograd deluje kot samostojen javni zavod in izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni za občane občine Dravograd. Delujemo v skladu z obstoječo zdravstveno zakonodajo ( Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)) in drugih predpisov ki urejajo področje osnovnega zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Dravograd ima dve dislocirani ambulanti in sicer šolsko zobno ambulanto na Osnovni šoli Dravograd in v domu Sveta Ema v Šentjanžu pri Dravogradu.

Izvajamo:
• preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
• nujno medicinsko pomoč
• splošno medicino
• zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
• patronažno varstvo, ki vključuje nego na domu,
• pediatrija – dispanzer za otroke in šolarje
• laboratorijsko in drugo diagnostiko,
• preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolsko mladino,
• specialistično delo;
• psihološka dejavnost (za šolske in predšolske otroke),
• izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na področju
bolezni srca in ožilja,
• specialistično otroško preventivno zobozdravstvo

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
Enota:
Splošna zdravstvena dejavnost
Vodja:
Veljko Ignjatović, dr.med.spec. dru. med.
Telefon:
(02) 8723 431
E-pošta:
veljko.ignjatovic@zd-dravograd.si
Enota:
Zobozdravstvo
Vodja:
Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med.,spec. otr. in prev. zob.
Telefon:
(02) 8723 405
E-pošta:
pedontologija@gmail.com
2.B Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij
Direktor:
Marijana Cigala, dr. vet. med.
Naslov:
Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon:
(02) 8723 423
E-pošta:
direktor@zd-dravograd.si
2.C Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti

Področje delovanja organa urejajo:

2.d Seznam predlogov predpisov

Povezava na portale lokalnih skupnosti:

Povezava na državne registre predpisov:

Povezava na EU portal:

2.E Seznam strateških programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.F Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.G Seznam javnih evidenc, s katerimi organi upravlja
  • Osnovna medicinska dokumentacija
  • Čakalne dobe
    Čakalne dobe
  • Evidenca zaposlenih
  • Omejen dostop
2.H Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
  • Spletne strani Zdravstvenega doma Dravograd
  • Zdravstveni informacijski sistem; spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje storitev -zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Dostop do teh zbirk podatkov imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
  • Poslovni informacijski sistem; namenjen za finančno-računovodsko poslovanje zdravstvenega doma z evidencami osnovnih sredstev in upravljanja s kadri in dokumenti.
  • Laboratorijski informacijski sistem; spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.Iz vseh teh seznamov se lahko pridobijo podatki na podlagi pisnih zahtevkov, ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
2.I Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda www.zd-dravograd.si . Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali, preko telefona, po pošti ali po elektrosnki poti. Ta dostop do informacij na podlagi posebne zahteve izvedemo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 5.a in /ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in seveda, če to informacijo dejansko posedujemo. Zahtevo lahko podaste ustno ali pisno na naš zavod.

4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
5. Hišni red
Accessibility