Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2.A ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
Katalog informacij javnega značaja sprejema
ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Direktorica:
Marijana Cigala
Datum objave:
22.01.2013
Datum zadnje spremembe:
01.10.2022
Naziv organa:
Zdravstveni dom Dravograd
Skrajšano ime:
ZD Dravograd
Sedež:
Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon:
(02) 8723 400
Faks:
(02) 8723 403
E-pošta:
info@zd-dravograd.si
Ustanovitelj:
Občina Dravograd
Direktorica:
Marijana Cigala, dr. vet. med.
Telefon:
(02) 8723 423
E-pošta:
direktor@zd-dravograd.si
Pomočnica direktorja:
Franja Hribernik, dipl.m.s.
Telefon:
(02) 8723 426
E-pošta:
franja.hribernik@zd-dravograd.si
Matična štev.:
5054885 000
ID štev. za DDV:
59189487
Transakcijski račun:
01225-6030920020 UJP Slovenska Bistrica
Katalog dostopen:
na spletnem naslovu www.zd-dravograd.si, v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure
 • ORGANIGRAM ZD Dravograd

Zdravstveni dom Dravograd deluje kot samostojen javni zavod in izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni za občane občine Dravograd. Delujemo v skladu z obstoječo zdravstveno zakonodajo ( Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)) in drugih predpisov ki urejajo področje osnovnega zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Dravograd ima dve dislocirani ambulanti in sicer šolsko zobno ambulanto na Osnovni šoli Dravograd in v domu Sveta Ema v Šentjanžu pri Dravogradu.

Izvajamo:
• preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
• nujno medicinsko pomoč
• splošno medicino
• zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
• patronažno varstvo, ki vključuje nego na domu,
• pediatrija – dispanzer za otroke in šolarje
• laboratorijsko in drugo diagnostiko,
• preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolsko mladino,
• specialistično delo;
• psihološka dejavnost (za šolske in predšolske otroke),
• izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na področju
bolezni srca in ožilja,
• specialistično otroško preventivno zobozdravstvo

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
Enota:
Splošna zdravstvena dejavnost
Vodja:
Veljko Ignjatović, dr.med.spec. dru. med.
Telefon:
(02) 8723 431
E-pošta:
veljko.ignjatovic@zd-dravograd.si
Enota:
Zobozdravstvo
Vodja:
Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med.,spec. otr. in prev. zob.
Telefon:
(02) 8723 405
E-pošta:
pedontologija@gmail.com
2.B Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij
Direktor:
Marijana Cigala, dr. vet. med.
Naslov:
Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd
Telefon:
(02) 8723 423
E-pošta:
direktor@zd-dravograd.si
2.C Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti

Področje delovanja organa urejajo:

 • Državni predpisi
 • Področna zakonodaja
 • Predpisi EU
 • Evropska zakonodaja
2.d Seznam predlogov predpisov

Povezava na portale lokalnih skupnosti:

 • Občina Dravograd

Povezava na državne registre predpisov:

 • Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
 • Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS

Povezava na EU portal:

 • Predlogi predpisov na portalu Evropske unije
2.E Seznam strateških programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 • Odlok o ustanovitvi zavoda
 • Statut zavoda – ZD Dravograd
 • Finančni načrt ZD Dravograd – 2020
 • Finančni načrt ZD Dravograd – 2019
 • Letno poročilo 2021
 • Letno poročilo 2020
 • Letno poročilo 2019
 • Letno poročilo 2018
 • Letno poročilo 2017
 • Letno poročilo 2016
 • Finančni načrt za leto 2015 – ZD Dravograd
2.F Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop informacij javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZOP-1-UPB1
 • Odločanje o pritožbi posameznika po zakonu o pacientovih pravicah
2.G Seznam javnih evidenc, s katerimi organi upravlja
 • Osnovna medicinska dokumentacija
 • Čakalne dobe
 • Evidenca zaposlenih
 • Omejen dostop
2.H Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • Spletne strani Zdravstvenega doma Dravograd
 • Zdravstveni informacijski sistem; spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje storitev -zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Dostop do teh zbirk podatkov imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 • Poslovni informacijski sistem; namenjen za finančno-računovodsko poslovanje zdravstvenega doma z evidencami osnovnih sredstev in upravljanja s kadri in dokumenti.
 • Laboratorijski informacijski sistem; spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.Iz vseh teh seznamov se lahko pridobijo podatki na podlagi pisnih zahtevkov, ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
2.I Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
 • Pritožbeni postopek
 • Javna naročila
3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda www.zd-dravograd.si . Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali, preko telefona, po pošti ali po elektrosnki poti. Ta dostop do informacij na podlagi posebne zahteve izvedemo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 5.a in /ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in seveda, če to informacijo dejansko posedujemo. Zahtevo lahko podaste ustno ali pisno na naš zavod.

4. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
5. Hišni red
 • Hišni red
Accessibility