Razpis za DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DRAVOGRAD

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd, na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. in 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Dravograd z dne 28.5.2015, 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd (Uradni list RS, št. 55/2011 in 22/2015) in sklepa 18. redne seje Sveta Zavoda ZD Dravograd z dne 09. 06. 2022, razpisuje prosto delovno mesto 

DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DRAVOGRAD (m/ž), 

za 4 – letno mandatno obdobje

za polni delovni čas (40 ur / teden)

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje: 

 1. najmanj visoka strokovna izobrazba,
 2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oz. vodstvenih delovnih mestih,
 3. predloži program dela in razvoja javnega zavoda,
 4. predloži življenjepis v Europassu in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,
 5. ima znanje uradnega jezika,
 6. izpolnjuje pogoje glede nekaznovanosti.

Kandidati morajo k prijavi priložiti: 

 1. dokazilo o izobrazbi  (fotokopija diplome), 
 2. dokazilo o znanju slovenskega jezika (kopija spričevala, potrdilo),
 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (z navedbo obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, vrsto dela in stopnjo zahtevnosti del),
 4. življenjepis v Europassu, vizijo programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje,
 5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 6. izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ter
 7. izjavo, da organu, ki objavlja ta javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas (40 ur/teden), za določen čas, za štiriletno mandatno obdobje. Mandat bo direktorju pričel teči od pridobitve soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju, to je s 01.10.2022.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo po pošti ali prinesejo osebno, v zaprti ovojnici na naslov:  Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, s pripisom Svet zavoda Zdravstveni dom Dravograd, z oznako »Za razpis direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za pravočasno oddano vlogo se bo štela le tista vloga, ki bo na naslov Zdravstvenega doma Dravograd prispela v zgoraj navedenem roku. 

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo program dela in razvoja javnega zavoda za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet JZ Zdravstvenega doma Dravograd

Accessibility